Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Break Even Συμβουλευτική ΙΚΕ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της να συμβάλλει στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία έχει αναπτύξει και υιοθετεί την παρούσα πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί θεμέλιο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής της και δηλώνει την αποφασιστικότητά της για την τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Break Even Συμβουλευτική ΙΚΕ υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ακολουθώντας τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της, αξιολογώντας και προσαρμόζοντας συνεχώς τους στόχους και τη στρατηγική της.

Οι βασικές αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής της Break Even Συμβουλευτικής ΙΚΕ αφορούν στα εξής:

Εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες αρχές που αποτελούν αδιαπραγμάτευτα για την εταιρεία κριτήρια για την αξιολόγηση των συνεργατών της και μετά την διαπίστωση της πλήρωσης των αρχών αυτών, η εταιρεία θέτει έτερα συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή παρεχόμενη από τους συνεργάτες ποιότητα των υπηρεσιών τους και σε συμφέρον για την εταιρεία κόστος καθώς και να διατηρείται η ομαλή συνεργασία μαζί τους.

Συνδυάζοντας την επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρείας με τη διατήρηση του περιβάλλοντος, και αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αειφορίας της Εταιρείας, η Break Even Συμβουλευτική ΙΚΕ δεσμεύεται να προσθέσει στις περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις της, την πιστοποίηση κατά ISO 14064, αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και την αειφορία. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προβεί σε καταγραφή του ανθρακικού της αποτυπώματος για το έτος 2023 και να καθορίσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της. Οι εν λόγω στόχοι πρόκειται να κατευθύνουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς της Εταιρείας, και την ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή κατάλληλου σχεδίου δράσης μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα.

Η Break Even Συμβουλευτική ΙΚΕ επεκτείνει τη συνεισφορά της στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς βασικός πυλώνας της δραστηριοποίησής της είναι η προσφορά περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, συνδράμοντας στην ενίσχυση της ευρύτερης οικολογικής συνείδησης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για τη διάθεση των απαραίτητων πόρων προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με σκοπό την ενίσχυση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.