Πολιτική κατά της δωροδοκίας

Πολιτική κατά της δωροδοκίας

Πολιτική κατά της δωροδοκίας

Η Break Even Consulting, λόγω του ευρύτατου πελατολογίου της και της δέσμευσης που αναλαμβάνει έναντι αυτού για αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της, η οποία προϋποθέτει την τήρηση της ακεραιότητας στον τρόπο λειτουργίας της, έχει προβεί στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς Προτύπου ISO 37001:2016.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανταποκρινόμενη στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο νομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο έχει αναγάγει την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε νέα στρατηγική προτεραιότητα, υιοθετεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης Δωροδοκίας βάσει του σχετικού προτύπου ISO, σύμφωνα με το οποίο τόσο η ίδια όσο και το ανθρώπινο δυναμικό της δεσμεύονται να ενεργούν σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα κωδίκων δεοντολογίας και να αποφεύγουν τυχόν ακατάλληλες ενέργειες, με πλήρη εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος η εταιρεία μας στοχεύει:

 • Στην διασφάλιση της απρόσκοπτης τήρησης όλων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας
 • Στην θέσπιση καθολικής απαγόρευσης της δωροδοκίας, όπως και κάθε συναφούς παράνομης δραστηριότητας, η οποία θα αφορά και θα δεσμεύει τη διοίκηση, τους εργαζομένους αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας
 • Στην διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της με σκοπό την ευαισθητοποίηση ως προς τα ζητήματα δωροδοκίας και διαφθοράς
 • Στον εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιπτώσεων δωροδοκίας ή διαφθοράς
 • Στη δημιουργία κι εγκαθίδρυση κλίματος εμπιστοσύνης και διαφάνειας τόσο εντός της εταιρείας κατά την εσωτερική λειτουργία της, όσο και προς τους υφιστάμενους, αλλά και επόμενους πιθανούς, πελάτες της, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που διασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση της ροής εργασιών της.

Η λειτουργία της εταιρείας μας εδράζεται στην τήρηση βασικών αρχών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη, η ακεραιότητα και ο σεβασμός. Η δωροδοκία και κάθε σχετική παραβατική συμπεριφορά, ως αναφέρονται αναλυτικώς στην παρούσα, πέραν του ότι επισύρουν σοβαρές ποινικές και αστικές ευθύνες, αντίκεινται στις ανωτέρω θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική:

 • Περιγράφει με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο τις συμπεριφορές δωροδοκίας και διαφθοράς που ρητώς απαγορεύονται, καθώς και την ευθύνη τήρησης της απαγόρευσης, που φέρουν τόσο η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας όσο και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας
 • Ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αναφορικά με τους τρόπους αναγνώρισης και αποφυγής συμπεριφορών δωροδοκίας και διαφθοράς
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων δωροδοκίας και διαφθοράς

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ρητώς να παρακολουθεί την τήρηση της παρούσας και να την επικαιροποιεί, ώστε να εναρμονίζεται με τυχόν αλλαγές στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να παραμένει αποτελεσματική. Η Διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή της παρούσας, ως αναλύεται και στην συνέχεια.

Η παρούσα Πολιτική κατά της Δωροδοκίας ισχύει για τους εταίρους, τα μέλη της Διοίκησης, τους εργαζόμενους, καθώς και για κάθε εξωτερικά συμβαλλόμενο με την εταιρεία. Ειδικότερα, η Πολιτική εφαρμόζεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της εταιρείας:με τους εργαζομένους της σε κάθε βαθμίδα (προϊστάμενοι, στελέχη, διευθυντές, εργαζόμενοι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ασκούμενοι κλπ.),

 • με τους εξωτερικούς συνεργάτες της (σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών, εργολάβοι, υπεργολάβοι κλπ.),
 • με τυχόν εξωτερικούς αντιπροσώπους της ή χορηγούς της
 • κι εν γένει με οποιονδήποτε αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος προτίθεται να συνεργαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία, όπου κι αν εδρεύει.

Ως δωροδοκία ορίζεται η απαίτηση, λήψη, προσφορά, υπόσχεση ή παροχή χρημάτων ή άλλου μη οφειλόμενου και αθέμιτου ωφελήματος από ή προς απασχολούμενο στην εταιρεία ή από/προς Δημόσιο Λειτουργό προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπορικό ή προσωπικό πλεονέκτημα. Τιμωρητέα, δε, είναι η συμπεριφορά τόσο αυτού που δωροδοκεί όσο κι αυτού που δωροδοκείται.

Σε εθνικό επίπεδο η δωροδοκία απαγορεύεται ρητά και τιμωρείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, καθώς και δυνάμει άλλων νομοθετημάτων που αφορούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Ταυτοχρόνως, υφίστανται ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα, όπως είναι η Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας, τα οποία επιβάλλουν κυρώσεις κατά των παραβατών, είτε πρόκειται για εταιρείες είτε για φυσικά πρόσωπα. Οι κυρώσεις που προβλέπονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο περιλαμβάνουν τόσο την επιβολή προστίμων όσο και την φυλάκιση, στην περίπτωση των φυσικών προσώπων.

Προκειμένου να γίνει κατανοητή, σε πρακτικό επίπεδο, η έννοια της δωροδοκίας, παρουσιάζονται παραδείγματα πληρωμών και δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της δωροδοκίας, ως εξής:

 • χρηματικά δώρα – μετρητά ή ισοδύναμα
 • προσωπικές χάρες και ανταποδοτικά οφέλη
 • παράνομες προμήθειες / μίζες
 • υπόσχεση για πρόσθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • ακριβά ταξίδια, διαμονή και συμμετοχή σε εκδηλώσεις χωρίς επαγγελματικό περιεχόμενο
 • ατομικές ή οικογενειακές δαπάνες που καλύπτονται από κάποιον άλλον (κάρτες)
 • δάνειο από προμηθευτή που δεν αποπληρώνεται ποτέ
 • απαίτηση από δημόσιο υπάλληλο να πληρωθεί προκειμένου να εκτελεστεί μια πράξη

Επιπλέον, η δωροδοκία διακρίνεται σε παθητική και ενεργητική, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

 • Παθητική δωροδοκία: υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, πάσης φύσεως αθέμιτα ωφελήματα, για ενέργεια ή παράλειψή του, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά.
 • Ενεργητική δωροδοκία: κάποιος που υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτα ωφελήματα, για ενέργεια ή παράλειψή του, που ανάγεται στα καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά.

Η εταιρεία έχει συστήσει την Επιτροπή Καταπολέμησης Δωροδοκίας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και είναι αρμόδια για την παροχή διευκρινίσεων/συμβουλών ως προς την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν καταγγελιών, απ’ όπου κι αν προέρχονται (εργαζόμενος, δικαιούχος, δημόσιοι φορείς, προμηθευτές και λοιπά τρίτα μέρη). Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και νομικό σύμβουλο της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία μέσω του [email protected] για να δηλώσουν τυχόν παράνομες και αμφίβολες επιχειρηματικές δραστηριότητες που δυνητικά εμπλέκουν την εταιρεία. Για τον ίδιο λόγο, τα μέλη του προσωπικού μπορούν να επικοινωνούν εναλλακτικά και με τον Επικεφαλής ή με μέλος της Επιτροπής κατά της Δωροδοκίας.