Πολιτική Προμηθειών

Πολιτική Προμηθειών

Πολιτική Προμηθειών

Η Break Even Consulting δεσμεύεται να αποτελεί μια υπεύθυνη επιχειρηματική οντότητα ούσα μια βιώσιμη επιχείρηση που ικανοποιεί και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, ακολουθώντας και τηρώντας θεμελιώδεις αρχές και αξίες, καθώς και μια επιχειρησιακή ηθική που καθιστά την εταιρεία αξιόπιστη και διάφανη στις συναλλαγές της.

Η ορθή επιλογή των συνεργατών της εταιρείας είναι καίριας σημασίας προκειμένου η εταιρεία να επιτυγχάνει τους στόχους της.

Έτσι, η εταιρεία βασίζεται αφενός στην εμπειρία και στις δεξιότητες των συνεργατών  που επιλέγει κι αφετέρου στην εκ μέρους τους συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνταχθεί η παρούσα Πολιτική στα πλαίσια των απαιτήσεων του προτύπου 9001:2015, η οποία αποτυπώνει και ενδυναμώνει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και εγκαθιδρύει ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους συνεργάτες της εταιρείας.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής αποτελούν:

 • η διαφάνεια της σχέσης της εταιρείας με τους συνεργάτες της,
 • η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της,
 • η συνεισφορά της εταιρείας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει έναντι αυτού στο πλαίσιο αυτό,
 • η δημιουργία κι ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας με τους συνεργάτες της με σεβασμό στην προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 • ο σεβασμός και η τήρηση του συνόλου των κανονιστικών πλαισίων που προασπίζονται αξίες και αρχές που πρέπει να διέπουν τον εργασιακό και κοινωνικό βίο.

Τέλος, σκοπούς της παρούσας αποτελούν επίσης:

 • αφενός η ανάπτυξη καθορισμένης μεθοδολογίας και πρωτοκόλλου βάσει των οποίων να λαμβάνει χώρα η διασφάλιση της συνεργασίας με συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί με καθορισμένα κριτήρια
 • αφετέρου η με ομαλότητα και με όσο το δυνατόν λιγότερες αστοχίες παροχή των υπηρεσιών τους μέσω της προσήκουσας από την εταιρεία εποπτεία.

Με βάση την Πολιτική αυτή, η εταιρεία προσδοκά από το σύνολο τον συνεργατών της, να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται με γνώμονα τις παρακάτω αρχές, αξίες και δεσμεύσεις:

 • δεσμεύονται να τηρούν το σύνολο των νόμων και κανονισμών σε οποιοδήποτε πλαίσιο εμπλακούν σε συνεργασία με την εταιρεία και στο σύνολο των τομέων που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας
 • δεσμεύονται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε συμμετοχή σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές, ιδίως όταν ενεργούν σε συνεργασία με την εταιρεία
 • δεσμεύονται να σέβονται τις Διεθνείς Αρχές και τα Πρότυπα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και να τηρούν το σύνολο των δεσμεύσεων σχετικά με την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να συμμορφώνονται με τα ελάχιστα ηλικιακά όρια για εργασιακή απασχόληση και να διασφαλίζουν ότι κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται στις δραστηριότητές τους
 • δεσμεύονται να τηρούν, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
 • δεσμεύονται να προάγουν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Για το λόγο αυτό, οι συμβάσεις περιέχουν ρυθμίσεις για την υποχρεωτική συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την υγεία κι ασφάλεια στην εργασία και τις νομικές και λοιπές απαιτήσεις.
 • δεσμεύονται να τηρούν αυστηρά το νομοθετικό πλαίσιο και να δημιουργούν μηχανισμό ελέγχου και πρόληψης αναφορικά με τα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφθοράς και δωροδοκίας. Επιπλέον δεσμεύονται να υπάρχει διαφάνεια των συναλλαγών, αξιοκρατία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς και των φαινομένων δωροδοκίας.
 • δεσμεύονται να τηρούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η εταιρεία επιδιώκει και διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτης της πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την νομοθεσία, τα εθνικά πρότυπα και τις προδιαγραφές των εντολέων της, οι συνεργάτες της εταιρείας δεσμεύονται να πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας τόσο κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων όσο και κατά την διάθεση των υπηρεσιών.
 • δεσμεύονται τηρούν όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς για το περιβάλλον. Οι συνεργάτες πρέπει να έχουν έντονη περιβαλλοντική συνείδηση, να ενημερώνονται και να είναι ενημερωμένοι σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, επιδιώκοντας να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να ακολουθούν μία προληπτική προσέγγιση στην διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων, αλλά και στην υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων.
 • δεσμεύονται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι συνεργάτες πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την πλήρη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.

Εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες αρχές που αποτελούν αδιαπραγμάτευτα για την εταιρεία κριτήρια για την αξιολόγηση των συνεργατών της και μετά την διαπίστωση της πλήρωσης των αρχών αυτών, η εταιρεία θέτει έτερα συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή παρεχόμενη από τους συνεργάτες ποιότητα των υπηρεσιών τους και σε συμφέρον για την εταιρεία κόστος καθώς και να διατηρείται η ομαλή συνεργασία μαζί τους.