Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Break Even Συμβουλευτικής

Η Break Even Συμβουλευτική στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και σε οργανισμούς ή φορείς.
H Break Even Συμβουλευτική, δεσμεύεται για την προστασία των εμπιστευτικών και προσωπικών πληροφοριών που της έχουν ανατεθεί και συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ισχύει σήμερα. (Κανονισμός 2016/679 και Νόμος 4624/2019). Γνώμονά μας έχουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων και συνεργατών μας, όπως επίσης και την προστασία του ιδιωτικού τους απορρήτου. Η διαφάνεια των υπηρεσιών χαρακτηρίζει την εταιρεία μας και σκοπεύει στην εξασφάλιση της απαραίτητης αξιοπιστίας και ασφάλειας προς τον κόσμο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Για το λόγο αυτό, σας προσκαλούμε να εξοικειωθείτε με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, την οποία αναπτύξαμε για να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των πληροφοριών σας.

2. Πληροφορίες σχετικά με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εν λόγω δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την εταιρία Break Even Συμβουλευτική, με έδρα την Αθήνα. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί περιστασιακά να τροποποιηθεί, εφόσον υπάρξουν τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται. Η Break Even Συμβουλευτική σας συμβουλεύει να διαβάζετε τακτικά την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, θα προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.

3. Ποιες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς

Οι πληροφορίες αυτές και τα προσωπικά δεδομένα μπορούν είτε να παρέχονται απευθείας από εσάς είτε από τη νομική οντότητα για την οποία εργάζεστε. Τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι πάντα ανάλογα και προς τον σκοπό τον οποίο εργαζόμαστε για να επιτύχουμε. Αυτά μπορεί να είναι:
  • στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου, ΑΦΜ κ.λπ.)
  • στοιχεία εργασίας (π.χ. τίτλο εργασίας, βιογραφικό σημείωμα, θέση και επωνυμία της εταιρείας)

4. Για ποιό σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα και συναφή για την επίτευξή του. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς πάντα σύμφωνα με τη φύση της συνεργασίας μας καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς:
  • για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων απέναντί σας ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματος και/ή συγκατάθεσής σας,
  • για τη διατήρηση των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας,
  • για τη εξασφάλιση της συμμόρφωσης και την υποβολή εκθέσεων αναφοράς (όπως η συμμόρφωση με τις πολιτικές μας και τις απαιτήσεις της τοπικής έννομης τάξης, με τη φορολογία και τις μειώσεις, τη διαχείριση ενδεχόμενων περιπτώσεων δόλου ή απάτης, τη διενέργεια ελέγχων και την υπεράσπιση στο πλαίσιο ένδικων διαφορών),
  • για την αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείων,
  • για τη τιμολόγηση και την έκδοση τιμολογίων,
  • για κάθε άλλο σκοπό που επιβάλλεται από το νόμο και τις αρχές.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ, δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν δεν έχουμε σχετική αιτιολόγηση που προβλέπεται στο νόμο για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση για να το πράξουμε, όπως: – Εκτέλεση Σύμβασης: όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει σύμβασης, – Νομική υποχρέωση: όταν πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωση, όπως η τήρηση αρχείων για φορολογικούς σκοπούς ή η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου, – Έννομο συμφέρον: όταν η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων, – Ζωτικά συμφέροντα: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του ενδιαφερομένου ατόμου ή άλλου φυσικού προσώπου, – Δημόσιο Συμφέρον: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, ή – Η συγκατάθεσή σας: σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τη σύμβασή σας, θα σας ζητήσουμε ειδική άδεια για να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν συμφωνείτε σ’ αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected]

6. Ποιά άλλα μέρη έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Η Break Even δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες, για την εκτέλεση των αιτημάτων σας ή / και όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τα επαγγελματικά πρότυπα. Η εταιρεία μας εργοδοτεί και συνεργάζεται με αξιόπιστα άτομα. Τα τελευταία χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Λαμβάνουμε, επίσης, μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας απορρήτου και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.
Η Break Even Συμβουλευτική ενσωματώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων από σχεδιασμό και εξ ορισμού, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των υποκειμένων, όπως η πολιτική διαχείρισης χρηστών, οι διαφορετικοί ρόλοι και αρμοδιότητες, τα αντίγραφα ασφαλείας, τα μέτρα φυσικής ασφάλειας, η πολιτική καταστροφής προσωπικών δεδομένων κ.λπ.

8. Τα δικαιώματα για την προστασία των δεδομένων σας

Τα δικαιώματά σας περιλαμβάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης διαγραφής / το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης, ανά πάσα στιγμή (όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση) και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Τέλος, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected])

Πίνακας Περιεχομένων