Μήνυμα Προέδρου

Μήνυμα Προέδρου

Μήνυμα Προέδρου

Το μήνυμα του Προέδρου

" Μένουμε προσηλωμένοι στην ποιότητα και στην καινοτομία. Με πολυετή πείρα, διατηρούμε τη δέσμευσή μας για υψηλές επιδόσεις, προωθώντας την αειφορία και συμβάλλοντας στην ευημερία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. "

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2023, είναι σημαντικό να αναλύσουμε τα καθοριστικά γεγονότα που διαμόρφωσαν το έτος και συνέβαλαν στη σημαντική πρόοδο της Εταιρείας μας. Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αποτελεί αναμφίβολα πρόκληση και δέσμευση της εταιρείας μας και αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσήλωση και την αφοσίωσή μας στην ποιότητα και την υπευθυνότητα.

Η Break Even Consulting παρουσίασε σημαντική αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών, όσο και στη σύναψη συμφωνιών για νέα έργα, η οποία αποτυπώθηκε θετικά στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η Εταιρεία απεδείχθη ικανή να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται έγκαιρα στις νέες συνθήκες που αναδύονται στην αγορά, παραμένοντας ανταγωνιστική στο νέο απαιτητικό περιβάλλον, όχι μόνο διατηρώντας, αλλά και ενισχύοντας τις μακροχρόνιες συνεργασίες της με πελάτες και συνεργάτες.

Ως εκ τούτου, έχοντας το 2023 -για ένατη συνεχή χρονιά- επεκτείνει τις βασικές της οικονομικές μεταβλητές από την πλευρά της παραγωγής και τους χρηματοοικονομικούς της αριθμοδείκτες, προβλέπεται να συνεχίσει σε τροχιά ανάπτυξης το 2024, με ρυθμό που αντανακλά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και την εύρωστη δυναμική της εταιρείας.

" Συγκριτικό πλεονέκτημα και ειδοποιός διαφορά της Εταιρείας μας αποτελεί η δυνατότητά μας να παρέχουμε συνδυαστικά τεχνικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας συμβουλευτικής. "

Η επόμενη πενταετία αποτελεί διάστημα ορόσημο για την εταιρική της στρατηγική, καθώς κεντρικός της στόχος είναι η εδραίωσή της ως μια εκ των κορυφαίων συμβουλευτικών εταιρειών στη χώρα, στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και κλιματικής αλλαγής, και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Κινητήρια δύναμη και συγκριτικό εταιρικό της πλεονέκτημα αποτελεί μια ετερογενής, αλλά πλήρως συμπληρωματική, ομάδα στελεχών, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία, εγγυώνται το υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων υπηρεσιών, που παρέχονται στους πελάτες, εκβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων σε όλο το φάσμα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, διαχείρισης έργων και μελετών.

" Πυρήνας της στοχοθεσίας μας είναι η σύζευξη της γνώσης που παράγεται στο χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον χώρο της παραγωγής. "

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Εταιρείας, ενισχύοντας την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και συμβάλλοντας στην κοινωνική ευημερία.

Οι επενδύσεις θα διοχετευτούν στα κάτωθι:

Στην αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων λειτουργίας, μέσω παρεμβάσεων συνολικής ανακαίνισης, καθώς και ανανέωσης του υλικού και τεχνολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας, με στόχο τη βιώσιμη χρήση του χώρου εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ανθρώπων μας.
Στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού με δημιουργία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) νέων θέσεων εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα με μέριμνες για παροχή κινήτρων διατήρησης του υφιστάμενου προσωπικού, επενδύοντας στην κατάρτιση και την εκπαίδευσή του και ελαχιστοποιώντας το turnover rate.
Στη συνεχή βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής επιστημονικού έργου, μέσω συστημάτων και λογισμικών, τα οποία θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης της Εταιρείας
Στην ενίσχυση του αειφόρου και βιώσιμου προτύπου λειτουργίας της Εταιρείας, εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές και λαμβάνοντας δράσεις αξιολόγησης και μείωσης του περιβαλλοντικού εταιρικού αποτυπώματος.
Εννέα χρόνια μετά την ίδρυση της Εταιρείας, στην Break Even Consulting συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις ίδιες αρχές και αξίες, δίνοντας έμφαση στην παραγωγή και μεταφορά γνώσης που λύνει προβλήματα στο εμπειρικό πεδίο. Δέσμευσή μας για το 2024 αποτελεί η συνέχεια και επέκταση της αποτελεσματικής και υπεύθυνης εκτέλεσης των δραστηριοτήτων μας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό μας. Το υψηλό επίπεδο, η εργατικότητα και η συνέπεια όλων μας αποτελούν εχέγγυα για τη συνέχιση της πορείας αυτής.

Γίνετε μέλος ενός μεγάλου δικτύου επιχειρήσεων και οργανισμών που εμπιστεύονται τη Break Even Consulting