29/9/2020: Σύμβουλος Σχεδιασμού, Συγγραφής και Διαχείρισης Έργων και Προτάσεων (Closed)

Περιγραφή Θέσης:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα γνωστικά πεδία της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, αναζητάει Σύμβουλο Σχεδιασμού, Συγγραφής και Διαχείρισης Έργων και Προτάσεων. Στις κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Συγγραφή και σχεδιασμός έργων, καθώς και σύνταξη τεχνικών προτάσεων
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών, ετήσιων και τελικών εκθέσεων (reporting)
 • Επικοινωνία με αναθέτουσες και διαχειριστικές αρχές, καθώς  και με λοιπούς εταίρους των έργων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και προτάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Δεξιότητες:

 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, στον γραπτό και προφορικό λόγο (Ελληνικά και Αγγλικά)
 • Καλή λειτουργία υπό πίεση
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Καλή διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Ευχέρεια στις παρουσιάσεις
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Διορατικότητα και Οξυδέρκεια

Τύπος θέσης:

Intermediate/ Senior Level

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μια ενδεικτική λίστα έργων στα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει ως συντάκτες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@break-even.grαναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό ‘’ΣΕ_05’’.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

……………………………………………….

Design, Writing and Management Consultant for Projects and Proposals

Job Description:

BREAK-EVEN CONSULTING, which is based in Athens, aims to provide high quality consulting services to both public and private companies. As part of the expansion of the company, we are looking for Design, Writing and Management Consultant for Projects and Proposals. The main responsibilities of the position include:

 • Writing the body of the project as well as additional technical proposals
 • Composition and submission of periodic, annual and final reports
 • Communication with the designated authorities and partners of the project

Necessary Qualifications:

 • Bachelor’s degree
 • Experience in composing research and development proposals

Desired Qualifications:

 • A Master’s or Doctoral degree will be considered a plus

Abilities & Skills:

 • Excellent communication skills, both written and verbal (Greek and English)
 • Good operation under pressure
 • Ability to meet deadlines
 • Good time management and multitasking capabilities
 • Good presentation skills
 • Digital Literacy
 • Perceptiveness

Seniority Level:

Intermediate / Senior Level

Those interested, who meet these criteria, are invited to send their CV and a sample of their previous work, to the email address hr@break-even.gr mentioning the title of the position and the code ‘’SE_05”.

All applications will be treated confidentially.