Περιγραφή Θέσης:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα γνωστικά πεδία της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος μελετών, αναζητάει Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό, πλήρους απασχόλησης, με κύριες αρμοδιότητες τη σύνθεση και παράδοση μελετών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: Στατικές Μελέτες, Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές, Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων), Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραµµετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηµατογραφικές και Τοπογραφικές), Περιβαλλοντικές Μελέτες
 • Εμπειρία στον τομέα Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Άριστη γνώση των διαδικασιών διαγωνισμών μελετών και υπηρεσιών δημοσίου στο πλαίσιο του Ν.4412/2016
 • Εμπειρία στην εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σχετιζόμενου με τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Γνώση λογισμικού εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (WATER CAD, 4M, SEWER CAD, τεχνολογισμική)

Δεξιότητες:

 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα

Τύπος θέσης:

Intermediate/ Senior Level

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@break-even.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό “ PMS_03”.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

…………………………………….

Civil Engineer / Mechanical Engineer

Job Description:

BREAK-EVEN CONSULTING, which is based in Athens, aims to provide high quality consulting services to both public and private companies. As part of the expansion of the company, we are looking for a Civil or a Mechanical Engineer, for a full-time position, with main responsibilities the composition and delivery of studies.

Necessary Qualifications:

 • Bachelor’s Degree related to one of the following categories: Static Studies, Mechanical – Electrical Studies, Hydraulic Works Studies (Land Improvement Works, Water Supply, Water Supply, Sewerage), Topographic Studies (Geodetic, Photographic, Cartographic, Real Estate and Topographic),  Environmental Studies
 • Experience in the field of Public Procurement Management
 • Excellent knowledge in tender procedures for studies and public services in the framework of Law 4412/2016
 • Experience in preparing public project studies

Desired Qualifications:

 • Possession of a Master’s degree related to Water Management, will be highly valued
 • Knowledge of related software (WATER CAD, 4M, SEWER CAD, technologismiki)

Abilities & Skills:

 • Excellent time management and multitasking capabilities
 • Ability to meet deadlines
 • Excellent communication skills, both verbal and written
 • Attention to detail
 • Flexibility in undertaking business trips
 • Digital Literacy
 • Knowledge of the English language
 • Professionalism and diligence

Seniority Level:

Intermediate / Senior Level

Those interested, who meet these criteria, are invited to send their CV to the email address hr@break-even.gr mentioning the title of the position and the code “PMS_03”.

All applications will be treated confidentially.