Περιγραφή Θέσης:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα γνωστικά πεδία της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος μελετών, αναζητάει Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, πλήρους απασχόλησης, με κύρια αρμοδιότητα την υλοποίηση μελετών υδραυλικών έργων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων, ΕΕΛ, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων)
 • Εμπειρία στην υλοποίηση υδραυλικών μελετών (δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, εγγειοβελτιωτικά έργα)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σχετιζόμενου με θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Δεξιότητες:

 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα

Τύπος θέσης:

Junior / Intermediate Level

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@break-even.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό “TMJ_02”.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

…………………………………..

Engineer / Surveyor Engineer

Job Description:

BREAK-EVEN CONSULTING, based in Athens, aims to provide high quality consulting services to both public and private companies. As part of the expansion of the company, we are looking for an Engineer or Surveyor Engineer, for a full-time position, with the responsibility of implementing hydraulic studies.

Necessary Qualifications:

 • Bachelor’s degree related to the Category 13 (Studies of Hydraulic Projects, EEL, Water Supply and Sewerage)
 • Experience in the implementation of hydraulic studies (water supply and sewerage network, sewage treatment plants, land improvement projects)

Desired Qualifications:

 • Possession of a Master’s degree related to Water Resources Management or Environmental Management will be highly appreciated

Abilities & Skills:

 • Excellent time management and multitasking capabilities
 • Ability to meet deadlines
 • Excellent communication skills, both verbal and written
 • Attention to detail
 • Flexibility in undertaking business trips
 • Digital Literacy
 • Knowledge of the English language
 • Professionalism and diligence

Seniority Level:

Junior/ Intermediate Level

Those interested, who meet these criteria, are invited to send their CV to the email address hr@break-even.gr mentioning the title of the position and the code “TMJ_02”.

All applications will be treated confidentially.