Περιγραφή Θέσης:

Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, με έδρα την Αθήνα, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στα γνωστικά πεδία της περιβαλλοντικής επιστήμης, καθώς και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση. Στο πλαίσιο της στελέχωσης του τμήματος μελετών, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό, πλήρους απασχόλησης ή/ και Project based, με κύρια αρμοδιότητα την εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Κατηγορίας 09 (Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές/ συστήματα τηλεμετρίας, αφαλάτωσης, αντλιοστασίων)

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία στην εκπόνηση ηλεκτρολογικών-μηχανολογικών μελετών σε τεχνικό-μελετητικό γραφείο

Δεξιότητες:

 • Εξαιρετική διαχείριση χρόνου και ικανότητα multitasking
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών
 • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα

Τύπος θέσης:

Junior / Intermediate Level

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@break-even.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό ‘’ΗΜJ_01”.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

……………………………………..

Electrical Engineer / Mechanical Engineer

Job Description:

BREAK-EVEN CONSULTING, based in Athens, aims to provide high quality consulting services to both public and private companies. As part of the expansion of the company, we are looking for an Electrical Engineer or a Mechanical Engineer, for a full-time or a Project based position, with the responsibility of implementing electrical studies.

Necessary Qualifications:

• Bachelor’s degree related to the Category 09 (Mechanical – Electrical Studies / telemetry systems, desalination, pumping stations)

Desired Qualifications:

• Experience in the preparation of electrical-mechanical studies in a technical office

Abilities & Skills:

 • Excellent time management and multitasking capabilities
 • Ability to meet deadlines
 • Excellent communication skills, both verbal and written
 • Attention to detail
 • Flexibility in undertaking business trips
 • Digital Literacy
 • Knowledge of the English language
 • Professionalism and diligence

Seniority Level:

Junior/ Intermediate Level

Those interested, who meet these criteria, are invited to send their CV to the email addresshr@break-even.gr mentioning the title of the position and the code “HMJ_01”.

All applications will be treated confidentially.