29/9/2020: Γραμματειακή Υποστήριξη (Closed)

Περιγραφή Θέσης:

Συμβουλευτική Εταιρεία αναζητάει Γραμματέα, για πλήρη ή μερική απασχόληση, στην έδρα της στο κέντρο της Αθήνας. Ο νέος συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου, τη διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων, καθώς και υποστηρικτικές εργασίες.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ΤΕΙ
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κατοχή διπλώματος ΙΧ και μεταφορικού μέσου, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Δεξιότητες:

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, γραπτή και προφορική
 • Κριτική ικανότητα και ανάληψη πρωτοβουλίας
 • Οργανωτικές ικανότητες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια, ευελιξία

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια, καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhr@breakeven.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό ‘SEC_07’’.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

……………………………………………

Secretarial support

Job Description:

A Consulting Company is looking for a Secretary, for a full-time or part-time position, based in the center of Athens. The new partner will be responsible for the smooth operation of the office, the management of incoming calls, as well as relevant clerical work.

Necessary Qualifications:

 • Bachelor’s degree
 • Digital Literacy and very good knowledge of MS Office
 • Very good knowledge of the English language

Desired Qualifications:

 • Previous similar work experience
 • Holder of an IX diploma and means of transport, will be considered a plus

Abilities & Skills:

 • Excellent communication skills, both written and verbal
 • Critical Thinking
 • Good organizational and time management skills
 • Responsibility, consistency and flexibility

Those interested, who meet these criteria, are invited to send their CV to the email address hr@break-even.gr mentioning the title of the position and the code ‘’SEC_07

All applications will be treated confidentially.