Η Αποστολή μας

Η εταιρεία Break Even Consulting ιδρύθηκε το 2014, εν μέσω της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας μεταπολεμικά, έχοντας ως στόχο να παρέχει συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες υψηλής τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, λειτουργώντας ως φορέας μεταφοράς τεχνογνωσίας/τεχνολογίας από τον ακαδημαϊκό χώρο, από τον οποίο προέρχεται και διατηρεί στενούς δεσμούς.

Read the full story

Η επόμενη πενταετία αποτελεί διάστημα ορόσημο για την εταιρική της στρατηγική, καθώς κεντρικός της στόχος είναι η εδραίωσή της ως μια εκ των κορυφαίων συμβουλευτικών εταιρειών στη χώρα, στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και κλιματικής αλλαγής, και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση.

Κινητήρια δύναμη και συγκριτικό εταιρικό της πλεονέκτημα αποτελεί μια ετερογενής, αλλά πλήρως συμπληρωματική, ομάδα στελεχών, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία, εγγυώνται το υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων υπηρεσιών, που παρέχονται στους πελάτες, εκβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων σε όλο το φάσμα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, διαχείρισης έργων και μελετών.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας αποτελεί η συνεχής εξέλιξη, η ταχεία προσαρμογή και η ανάπτυξη σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης.

Η ανοδική πορεία μας στην ελληνική αγορά αποτελεί μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε μία ακόμα δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, η εταιρεία μας, έχοντας γερά θεμέλια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, συμβάλλει στην προσπάθεια υιοθέτησης ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που βασίζεται στη γνώση, ενισχύοντας στην πράξη πολιτικές μιας ανάπτυξης πράσινης, έξυπνης και δίκαιης για όλους.

Οι Αξίες μας