Η εταιρεία BREAK-EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και σε οργανισμούς ή φορείς.