Μεταφορά τεχνολογίας και υποστήριξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Κεντρικός πυλώνας της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η ανάπτυξη δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης, η διαχείριση της καινοτομίας, καθώς και η υποστήριξη σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού.

H εταιρεία μας έχει αναπτύξει και διατηρεί ένα σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανά τη χώρα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας από τους χώρους παραγωγής υψηλού επιπέδου νέας γνώσης και εξειδίκευσης στους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Δράσεις

 

H Break-Even Consulting αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διαχείριση πράξεων, που στόχο έχουν την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην κατηγορία της νεοφυούς. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής συνδρομής στη διαχείριση έργων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και δράσεις επαγγελματικής καθοδήγησης, στο σύνολο των σταδίων ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Ειδικότερα, η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει δεκάδες έργα σχετικά με:

  • Τον σχεδιασμό και τη συνολική διαχείριση μηχανισμών υποστήριξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (Δομές καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, θερμοκοιτίδες)
  • Την εκπόνηση στρατηγικών μελετών για την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων από υφιστάμενες επιχειρήσεις και φορείς
  • Τη δικτύωση επιχειρήσεων με οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενσωματώνοντας καινοτομίες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα με τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
  • Την καθοδήγηση νεοφυών σε όλα τα στάδια μετατροπής μιας ιδέας σε ένα βιώσιμο προϊόν ή μια βιώσιμη επιχείρηση.
  • Την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης, τόσο σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο, όσο και μετά την έναρξη της λειτουργίας της και της ένταξής της στην αγορά.
  • Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή δράσεων στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού