Στη BREAK-EVEN εκπονούμε μελέτες διεργασιών για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων, τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και την ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών με στόχο την αναβάθμιση του τεχνολογικού περιεχομένου και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των πελατών μας.

Οι μελέτες διεργασιών περιλαμβάνουν μια σειρά από στάδια, τα οποία ακολουθούνται με σκοπό την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και ανάλυση των διεργασιών.Ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία, τα στάδια αυτά διαμορφώνονται, τροποποιούνται ή απαλείφονται από την κάθε μελέτη, έτσι ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα η διαδικασία, να μειωθεί το κόστος και ο χρόνος παραγωγής, σε συνδυασμό με τη βελτίωση ποιότητας του προϊόντος.

 

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, σε μικρές ή μεγάλες μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων, όπως τρόφιμα, υλικά (οργανικά-ανόργανα-πολυμερή), στερεά και υγρά απόβλητα, κ.α., που έχουν ως στόχο:

  • τη συνολική παρακολούθηση της διεργασίας
  • τη βελτιστοποίηση της διεργασίας, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος,
  • την ενεργειακή εκμετάλλευση των παραπροϊόντων της διεργασίας,
  • τη μοντελοποίηση της διεργασίας και τον σχεδιασμό νέων γραμμών παραγωγής και προϊόντων
Περισσότερα