Εκπόνηση μελετών

Ένας από τους βασικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων μας, αφορά στην ανάπτυξη ιδεών και την υποβολή προτάσεων έργων, που αποτελούν υπηρεσίες αιχμής (state of the art), σε δυναμικούς τομείς της εγχώριας οικονομίας .

Στόχος μας είναι η διάνοιξη νέων οριζόντων, που θα οδηγούν στην επίλυση υπαρκτών προβλημάτων και αναγκών (καταγεγραμμένων ή όχι), ακολουθώντας μεθοδολογικά μια καινοτόμο προσέγγιση, σε αλληλεπίδραση πάντα με τον τελικό χρήστη.

 

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δράσεων θεωρείται κρίσιμη για την παραγωγή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών-λύσεων που αφορούν μια πολυπλοκότητα προβλημάτων και ζητημάτων, όπως:

  • η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και η συνακόλουθη μείωση της ανεργίας,
  • η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων,
  • η εξοικονόμηση ενέργειας,
  • η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης για μη αυτάρκεις ομάδες πληθυσμού,
  • η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (φυσικών καταστροφών κ.ά.).

 

 

Πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων αποτελούν οι φορείς των ΟΤΑ ά και ΄β βαθμού, καθώς και οι ευρύτεροι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς αποτελούν τις οντότητες εκείνες, που συγκεντρώνουν τις αρμοδιότητες και τους πόρους, που τους προσδίδουν επιτελικό-συντονιστικό ρόλο στα ανωτέρω ζητήματα.

 

Περισσότερα