Πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020: “Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων”

Ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων», με περίοδο υποβολής αιτήσεων από από 1/6/2020 έως 31/12/2020 .

Ειδικότερα, η πρόσκληση, που απευθύνεται σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δήμους, αφορά μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση των ακόλουθων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως πρώτη χρηματοδοτική προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ 2014-2020:

1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης. Ενδεικτικά:

 • Πράσινα Σημεία, κατά την έννοια των άρθρων 11 και 44Α του Ν.4042/2012, όπως ισχύει και της ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚΒ’1412/26-4-2017) όπως ισχύει.
 • Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων, δημοτικές ή κεντρικές.
 • Μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης ή μη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων.
 • Νέοι χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων ή επεκτάσεις υφιστάμενων χώρων ταφής για μετατροπή σε ΧΥΤΥ, που αποτελούναπαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία υφιστάμενης ή υλοποιούμενης μονάδας επεξεργασίας.
 • Σταθμοί μεταφόρτωσης αποβλήτων.

Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται για τις υποδομές των ανωτέρω:

 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπών υποστηρικτικών μελετών.
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
 • Επικαιροποίηση, συμπλήρωση, τροποποίηση υφισταμένων μελετών και τευχών δημοπράτησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Δήμοι
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) από όλη την Ελλάδα

Προϋπολογισμός:

€ 4.000.000

Περίοδος υποβολής:

από 1/6/2020 έως 31/12/2020

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

Η Break Even αναλαμβάνει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μελετών.

Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Δήμου Αμοργού

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση του έργου Αντλιοστάσια Και Αγωγοί Μεταφοράς Νερού Απο Αι-Λια Στις