Πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020: “Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης, εξαιρουμένων των νησιωτικών Περιφερειών και Δήμων”

Ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας και την Περιφέρεια Κρήτης, εξαιρουμένων των νησιωτικών Περιφερειών και Δήμων», με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 30/4/2020 έως 30/10/2020. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν πράξεις με κύρια υποέργα που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση καιτεχνικές μελέτες σε φάση Οριστικής Μελέτης.

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των ακολούθων δράσεων:

  • Κατασκευή έργων υποδομής Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων
  • Προμήθειες εξοπλισμού Σταθμών Μεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων
  • Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα,
  • Απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα
  • Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία αρχαιοτήτων. 

Σε ποιους απευθύνεται:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός:

€5.000.000

Περίοδος υποβολής:

από 30/4/2020 έως 30/10/2020

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.