Πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση της νέας προκύρηξης του Green Deal.

Στις 19 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια, ανοιχτή σε όλη την κοινότητα R&I, απόφαση με στόχο τη βοήθεια στη διαμόρφωση των βασικών χαρακτηριστικών της ειδικής πρόσκλησης του Green Deal, στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020».

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη έως το 2050 αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2019. Προς υποστήριξη αυτής της προτεραιότητας, η Επιτροπή ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία που σχετίζεται με το Green Deal.

Η πρόσκληση του Green Deal συμπεριλαμβάνει 11 τομείς:

1) Αύξηση του ενδιαφέροντος για το κλίμα: διατομεακές προκλήσεις

2) Καθαρή, προσιτή και ασφαλής ενέργεια

3) Βιομηχανία και κυκλική οικονομία

4) Κτήρια ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης πόρων

5) Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

6) Farm to Fork

7) Αποκατάσταση βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματος

8) Μηδενική ρύπανση, περιβάλλον χωρίς τοξικά

9) Ενίσχυση των γνώσεών μας για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Green Deal

10) Ενίσχυση των πολιτών για τη μετάβαση προς μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη

11) Επιτάχυνση της μετάβασης και της πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια σε συνεργασία με την Αφρική

Μάθετε περισσότερα για τη νέα πρόσκληση εδώ.