Η εταιρεία BREAK-EVEN CONSULTING ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η εταιρεία στελεχώνεται από Διδάκτορες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έμπειρους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, περιβαλλοντολόγους, οικονομολόγους και νομικούς συμβούλους, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία, εγγυώνται το υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων υπηρεσιών, καθώς επίσης, την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνοψίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

Παράλληλα, η εταιρεία BREAK-EVEN CONSULTING επιδεικνύει σημαντική δράση στον άξονα της μεταφοράς τεχνογνωσίας/τεχνολογίας από τον ακαδημαϊκό χώρο, αναπτύσσοντας προγράμματα και ενσωματώνοντας καινοτομίες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα με τη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία έχει αναπτύξει και διατηρεί ένα σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας (όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διακεκριμένα εργαστήριά του στους τομείς του Περιβάλλοντος και της Βιομηχανικής Οικονομίας), με στόχο την άμεση και αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας από τους χώρους παραγωγής υψηλού επιπέδου νέας γνώσης και εξειδίκευσης, στους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.