Τα Έργα μας

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση, παρακολούθηση και υποστήριξης υλοποίησης σε έργα-δράσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Κυνιδάρου στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση, παρακολούθηση και υποστήριξης υλοποίησης σε έργα-δράσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Κυνιδάρου στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεις και σχεδιασμός δράσεων για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Γαλατσίου

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας εξειδικευμένου συμβούλου σε θέματα χρηματοδότησης, δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας του Δήμου Γαλατσίου

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την παροχή κοινοτικών διευκολύνσεων για την διεκδίκηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα urban innovate action, της Ε.Ε, για τον Δήμο Γαλατσίου

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών διαδικασιών στον Δήμο Ίου

Παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης για την περιοχή Αρκεσίνης Αμοργού

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Δήμου Αμοργού

Παροχή επιστημονικών συμβουλών για την εκπόνηση αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Γαλατσίου.

Τεχνικός σύμβουλος σε θέματα χρηματοδότησης πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α Πάρου

Εκπόνηση προμελέτης έργων διαχείρισης και διάθεσης της παραγόμενης ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) της Δ.Ε.Υ.Α Πάρου

Παροχή επιστημονικών συμβουλών στον συντονισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του έργου ”Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου Και Μικρών Κυκλάδων”.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνική συνδρομή για τον σχεδιασμό και την διεκδίκηση χρηματοδότησης έργου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Δήμου Μήλου

Υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων της υπο βυθοκόρησης άμμου απο το λιμάνι Ρέθυμνου

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση του έργου Αντλιοστάσια Και Αγωγοί Μεταφοράς Νερού Απο Αι-Λια Στις

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποχέτευσης βιοκα

Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης οικισμού Μυλοπότα Ίου

Εκπόνηση υδραυλική μελέτης που αφορά σε κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Μυλοπότα Ϊου

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκδοση περιβαλλοντικών όρων στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ΪΟΥ

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση, παρακολούθηση και υποστήριξη υλοποίησης σε έργα-δράσεις του Δήμου Λέρου

Παροχή επιστημονικών συμβουλών σε μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης Ελιάς

Παροχή συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου Prosfora – Interreg Ελλάδα – Αλβανία

Εκπόνηση μελετών αδειοδότησης τριών μονάδων αφαλάτωσης στον Δήμο Φολεγάνδρου

Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση του 2ου διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge» σε σύμπραξη με το εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΜΠ) και την Friesland Campina Hellas.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνική συνδρομή για την διεκδίκηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 του Ε.Π αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020

Υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού μονάδας κόμποστ η οποία αποτελείται σε: Μελέτη Βιωσιμότητας, Μελέτη Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους, Μελέτη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» της πράξης με τίτλο «Θεσμική και επιχειρηματική ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου Σ.Ε.Β»

FrieslandCampina :   1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE

Υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού μονάδας κόμποστ η οποία αποτελείται σε: Μελέτη Βιωσιμότητας, Μελέτη Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους, Μελέτη Επιχειρηματικού Σχεδίου