Δημοσιεύτηκαν οι 6 πρώτες προσκλήσεις για το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Έξι προσκλήσεις — από τις 12 συνολικά — του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» υπεγράφησαν από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και δημοσιεύτηκαν στις 24 Ιουλίου 2020.

Οι έξι προσκλήσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000.000 € και αφορούν τους παρακάτω άξονες:

 • Υποδομές ύδρευσης — 300.000.000 €
 • Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων — 150.000.000 €
 • Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία — 150.000.000 €
 • Αστική αναζωογόνηση — 400.000.000 €
 • Ωρίμανση έργων και δράσεων για την ωρίμανση του προγράμματος — 100.000.000 €
 • Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) — 40.000.000 €

Δικαιούχοι είναι οι 332 Δήμοι και 13 Περιφέρειες της χώρας, οι ΔΕΥΑ και Σύνδεσμοι Ύδρευσης.

Για όλες τις προσκλήσεις

Ως έναρξη υποβολής των αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης των προσκλήσεων — 24 Ιουλίου 2020 — και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020. Η προθεσμία υποβολής δύναται να λήξει νωρίτερα σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων.

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε άλλα Προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014–2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά τα Προγράμματα.

Στις οριζόντιες επικουρικές δράσεις των προσκλήσεων (πλην ΑΤ09) είναι επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά):

 • Η σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 €.
 • Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες-επίβλεψη, εφόσον απαιτείται.
 • Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης για την εγκατάσταση των προτεινόμενων υποδομών/εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται, με επιλέξιμη δαπάνη έως 15% του προϋπολογισμού του σχετικού κύριου υποέργου.
 • Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ)

Ανά Πρόσκληση

Υποδομές Ύδρευσης (AT01)

Άξονας Προτεραιότητας: Περιβάλλον

Προϋπολογισμός 300 εκ. €

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων Ύδρευσης για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Ενδεικτικά:

 • Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης — ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης.
 • Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων και την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση, ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής δεξαμενής, η/και του κεντρικού φρεατίου.
 • Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές κλπ.) και διανομής (π.χ. αντλιοστασίων κλπ.) πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού (π.χ. διυλιστήρια, διατάξεις αποσκλήρυνσης– αποσιδήρωσης — απονιτροποίησης νερού κλπ.).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής.
 • Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού.
 • Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση (π.χ. αποσκλήρυνση, αποσιδήρωση, απονιτροποίηση) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
 • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.
 • Δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 250.000 € (προ ΦΠΑ).

Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων (AT03)

Άξονας Προτεραιότητας: Περιβάλλον

Προϋπολογισμός 150 εκ. €

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Συνδέσμων Ύδρευσης και Αποχέτευσης για έργα που αφορούν:

 1. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων (εξοπλισμοί σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, κτίρια κ.α.).
 2. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (Φ/Β στις στέγες κτιρίων, στους χώρους στάθμευσης, στην οροφή κλειστών δεξαμενών, γεωθερμία κ.α.) και έξυπνα συστήματα διανομής — αποθήκευσης — κατανάλωσης ενέργειας.
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενα δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
 4. Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω, εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές είναι επιλέξιμα. Οι Μελέτες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Περιλαμβάνονται επίσης ευφυείς εφαρμογές/δράσεις/συστήματα (ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος των κυρίων δράσεων/παρεμβάσεων) όπως:

– Μέτρα Πρόληψης — Παρακολούθησης — Ελέγχου — Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες)

– Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης για τους πολίτες — χρήστες — αρμόδιους φορείς (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.)

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο αριθμό τριών (3) κύριων υποέργων.

Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία (AT05)

Άξονας Προτεραιότητας: Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών

Προϋπολογισμός 150 εκ. €

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Δήμων, για την υλοποίηση έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως:

 • βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών,
 • κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.),
 • εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ.

Δεν χρηματοδοτούνται οι συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί. Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης.

Αστική Αναζωογόνηση (AT06)

Άξονας Προτεραιότητας: Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών

Προϋπολογισμός 400 εκ. €

Η πρόσκληση αφορά Δήμους των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής (πλην της περιφερειακής ενότητας νήσων) και Θεσσαλονίκης, Δήμους — πρωτεύουσες Νομών και Περιφέρειες. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν σε περιοχές αρμοδιότητας και ακινήτων ιδιοκτησίας των δικαιούχων (ή παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου).

Στις περιοχές εκτός αστικού ιστού (Μέτρα Ι-ΙΙ-ΙΙΙ) προβλέπονται:

 • Δράσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών. Ενδεικτικά, δράσεις για τη διατήρηση και βελτίωση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και τη διαχείριση, παρακολούθηση και προστασία ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος.
 • Δράσεις ορθολογικής δασικής διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με μικρής κλίμακας τεχνικά έργα υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού και ήπιες παρεμβάσεις για την αντιπυρική προστασία, τοποθέτηση τεχνητών εμποδίων-μπαρών, μεταφορά επισκεπτών σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, τοποθέτηση ανθεκτικών πινακίδων σήμανσης κ.α.
 • Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης οικοσυστημάτων (διάνοιξη μονοπατιών και δημιουργία θέσεων θέασης και ανάπαυσης, εκσυγχρονισμός ή/και κατασκευή πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων, σήμανση για βαθμό επικινδυνότητας πυρκαγιάς, θερμικές κάμερες παρακολούθησης, κ.α.).
 • Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων (αύξηση της διάρκειας παρουσίας και της ποσότητας νερού ή/και της ποιότητας νερού σε μικρούς υγροτόπους, δράσεις δεντροφύτευσης κ.α.).
 • Δράσεις ανάδειξης και προστασίας περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, διατηρητέων μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνάφεια με αυτές. Δράσεις σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
 • Δράσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών διαχείρισης λυμάτων, ομβρίων και δικτύων άρδευσης, δράσεις αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων και ομβρίων για επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση ή/και πυρόσβεση.

Στις περιοχές εντός αστικού ιστού (Μέτρα ΙV-V) προβλέπονται δράσεις που αφορούν σε εμβληματικά κτίρια, τοπόσημα, κτιριακές υποδομές, πάρκα, μεγάλους ελεύθερους χώρους/ακίνητα κ.α., με αντικείμενο:

 • Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος μέσω παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
 • Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων, υποβαθμισμένων εκτάσεων, ανεγέρσεις και παρεμβάσεις δημιουργίας ή/και αναβάθμισης υποδομών σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
 • Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων, την αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση περιοχών, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.
 • Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων, και μέσω ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των περιοχών αυτών.
 • Παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία ή/και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στην αναβάθμιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών πρώτιστα προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άπορους κλπ).
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία, συμπλήρωση, διεύρυνση, αναβάθμιση και διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, παιδότοπων, παιδικών χαρών ή/και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και την προσβασιμότητα.
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις που αφορούν στην αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, συμπλήρωση πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, αντιμετώπιση φαινομένων χωρικής ασυνέχειας, και των επιμέρους υποδομών τους.
 • Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών διαχείρισης λυμάτων και δικτύων άρδευσης εντός πάρκων, υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας (πχ υπόγειες δεξαμενές ανάσχεσης πλημμυρικών παροχών) σε πάρκα και περιοχές εντός ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Παρεμβάσεις αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων και ομβρίων για επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση ή/και πυρόσβεση, διαχείριση βιομάζας περιοχών πρασίνου.

Εφόσον απαιτείται (φύση και μέγεθος των ανωτέρω δράσεων/παρεμβάσεων) στην πρόταση πρέπει να περιλαμβάνονται ευφυείς εφαρμογές/δράσεις (smart cities κλπ):

 • Ευφυείς σηματοδότες/σημάνσεις και συστήματα (νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας κτλ)
 • Σύστημα Πυρόσβεσης/Πυρασφάλειας
 • Μέτρα Πρόληψης — Παρακολούθησης — Ελέγχου — Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ).
 • Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης για πολίτες — χρήστες — αρμόδιους φορείς (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.).

Είναι επιλέξιμες και δράσεις ενημέρωσης — πληροφόρησης — ευαισθητοποίησης — περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενέργειες για την παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για τον σκοπό της πρότασης (εφαρμογές/application ενημέρωσης, διενέργεια μαθητικών διαγωνισμών, διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής, εμπλουτισμός ιστοσελίδας, εφαρμογές/application για προτεινόμενες διαδρομές κ.α.), με επιλέξιμη δαπάνη έως 10% του προϋπολογισμού του σχετικού υποέργου.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις).

Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος (AT09)

Άξονας Προτεραιότητας: Πολιτική Προστασία — Προστασία της Δημόσιας Υγείας — Τεχνική Βοήθεια

Προϋπολογισμός 100 εκ. €

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους και νομικά πρόσωπα Δήμων για τη χρηματοδότηση μελετών έργων / προμηθειών που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξυπηρετούν τους στόχους του.

Ειδικότερα:

 • Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.
 • Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ)
 • Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.)
 • Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»]
 • Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού)
 • Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία (3) υποέργα μελετών. Οι μελέτες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, στατική κλπ.) και να οδηγούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση..

Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) (AT11)

Άξονας Προτεραιότητας: Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών

Προϋπολογισμός 40 εκ. €

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση Δήμων για:

1. Ολοκλήρωση / Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.).

2. Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης — Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) & Τευχών Δημοπράτησης για τις κρίσιμες υποδομές που θα επιλεγούν κατόπιν της σχετικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση κτιριακών υποδομών, εφόσον απαιτείται, οι μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης.

3. Υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου μελετών Αποτίμησης — Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) κρίσιμων υποδομών, όπως αυτές επιλεγούν κατά το ανωτέρω σημείο 2.

Για τα ανωτέρω, επί ποινή αποκλεισμού της αίτησης του Δικαιούχου, πρέπει στην πρόταση να περιλαμβάνονται:

 • Μέτρα Πρόληψης — Παρακολούθησης — Ελέγχου — Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Ενόργανη Παρακολούθηση σε κρίσιμες υποδομές (για σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ).
 • Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης για τους πολίτες — χρήστες — αρμόδιους φορείς σε κρίσιμες υποδομές.
 • Δράσεις ενημέρωσης — πληροφόρησης — ευαισθητοποίησης με την συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ, ΟΑΣΠ κλπ) και υπηρεσιών (πυροσβεστική, πολιτική προστασία κλπ).

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης. Το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για τα σημεία 1 και 2 για κάθε Δικαιούχο είναι 120.000 € (προ ΦΠΑ).