Σχεδιασμός και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων

Η εταιρεία Break-Even Consulting, εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων από εγχώρια ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (HORIZON2020, LIFE, INTERREG, SME INSTRUMENT κ.α.), έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της έγκαιρης και με τεχνοκρατικά άρτιο τρόπο διεκδίκησης των απαραίτητων χρηματικών πόρων για την υλοποίηση έργων, δράσεων και προμήθειας εξοπλισμού. Στην κατεύθυνση αυτή έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.

Η δράση της εταιρείας στον συγκεκριμένο άξονα περιλαμβάνει, οριζόντια, όλες τις δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση του έργου από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του μέχρι την τελική υποβολή του φακέλου, αλλά και την υλοποίηση μετά την έγκριση. Ειδικότερα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 • Διερεύνηση, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης από εγχώριους ή ευρωπαϊκούς πόρους
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων
 • Στρατηγική χρηματοδότησης και χάρτης πορείας υποβολής
 • Πρώιμη αξιολόγηση της ιδέας της πρότασης
 • Αναζήτηση εταίρων, δημιουργία εθνικής ή διεθνούς κοινοπραξίας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ

 • Σύνταξη πρότασης
 • Αξιολόγηση και καθοδήγηση προτάσεων
 • Διαμόρφωση πακέτων εργασίας & προϋπολογισμού
 • Αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση των προσδοκιών και των επιπτώσεων του έργου
 • Υποστήριξη επικοινωνίας με συντονιστή προγράμματος και συνεργάτες έργου
 • Τελική ανασκόπηση της πρότασης και πιθανές προσαρμογές
 • Υποβολή πρότασης στον χρηματοδοτικό οργανισμό και διοικητική υποστήριξη

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 • Στρατηγικός σύμβουλος
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού & οικονομικού αντικειμένου του έργου
 • Σύνταξη εκθέσεων προόδου, εκθέσεων τροποποίησης, ενδιάμεση ολοκλήρωση και τελική ολοκλήρωση, σύμφωνα με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου.
 • Υποστήριξη επικοινωνίας με τον συντονιστή του προγράμματος και τους συνεργάτες του έργου
 • Αξιολόγηση Διοικητικής & Οικονομικής Απόδοσης
 • Διάδοση & Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργου

 

Την τελευταία τριετία, η εταιρεία έχει συμμετάσχει, ως βασικός εταίρος ή ως υπεργολάβος σε περισσότερα από 10 συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, που έχουν λάβει χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους στους τομείς του περιβάλλοντος, της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης.