Θέτοντας αυτό ως προαπαιτούμενο, η εταιρεία παρακολουθεί προσκλήσεις που αφορούν σε χρηματοδότηση έργων ή δράσεων από εγχώρια (Σ.Ε.Σ. 2014 – 2020, Αναπτυξιακός Νόμος) ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία (HORIZON, LIFE, SME INSTRUMENT κ.α.), έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση της έγκαιρης και με τεχνοκρατικά άρτιο τρόπο διεκδίκησης των απαραίτητων χρηματικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων, δράσεων και προμήθειας εξοπλισμού.

Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα Χρηματοδότησης Πράξεων, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες υπηρεσιών:

  • Τη διερεύνηση, παρακολούθηση, και συμβουλευτική υποστήριξη σε ότι αφορά τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης από εγχώριους ή ευρωπαϊκούς πόρους και με σκοπό την αξιοποίησή τους.
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πριν το στάδιο της σύνταξης των σχετικών φακέλων προτάσεων για τη διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων.
  • Την υποστήριξη στο στάδιο των διαβουλεύσεων ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες (διαχειριστικές αρχές)
  • Την παροχή υποστήριξης για τεκμηριωμένες προτάσεις ή / και εναλλακτικές λύσεις για την προσαρμογή ή / και επίλυση προβλημάτων ή των ζητημάτων, που εντοπίζονται από τις υπηρεσίες χρηματοδότησης.
  • Την περιοδική ενημέρωση για τα νέα προγράμματα, που σχεδιάζονται ή προκηρύσσονται.
Περισσότερα