Σύμβουλοι Διεργασιών

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού σε μικρές ή μεγάλες μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων, όπως τρόφιμα, υλικά, στερεά και υγρά απόβλητα, κ.α.

Στη BREAK-EVEN εκπονούμε μελέτες διεργασιών για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων προϊόντων, τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και την ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών με στόχο την αναβάθμιση του τεχνολογικού περιεχομένου και τη βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των πελατών μας.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, σε μικρές ή μεγάλες μονάδες παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων, όπως τρόφιμα, υλικά (οργανικά-ανόργανα-πολυμερή), στερεά και υγρά απόβλητα, κ.α., που έχουν ως στόχο:

 • τη συνολική παρακολούθηση της διεργασίας
 • τη βελτιστοποίηση της διεργασίας, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος,
 • την ενεργειακή εκμετάλλευση των παραπροϊόντων της διεργασίας,
 • τη μοντελοποίηση της διεργασίας και τον σχεδιασμό νέων γραμμών παραγωγής και προϊόντων

Οι μελέτες διεργασιών περιλαμβάνουν μια σειρά από στάδια, τα οποία ακολουθούνται με σκοπό την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και ανάλυση των διεργασιών.

Ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία, τα στάδια αυτά διαμορφώνονται, τροποποιούνται ή απαλείφονται από την κάθε μελέτη, έτσι ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα η διαδικασία, να μειωθεί το κόστος και ο χρόνος παραγωγής, σε συνδυασμό με τη βελτίωση ποιότητας του προϊόντος.

Τυπικά στάδια που περιλαμβάνει μια μελέτη διεργασιών είναι:

 1. Σχεδιασμός πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας
 • Διευκρινίσεις σχετικά με τον βασικό σχεδιασμό και το εγχειρίδιο λειτουργίας και επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται κατά τη αρχική φάση.
 1. Σχεδιασμός κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Προετοιμασία φύλλων καταγραφής δεδομένων για τη συλλογή στοιχείων κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, έλεγχος της ομαλής δοκιμαστικής λειτουργίας και προετοιμασία αναφοράς επιτυχούς λειτουργίας μετά την εκτίμηση των συλλεγέντων στοιχείων.
 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή της διαδικασίας
 • Συγγραφή Προτάσεων, Εμπλέκεται στη γενική περιγραφή του έργου και τον εντοπισμό των συγκεκριμένων μελετών και δραστηριοτήτων σχεδιασμού που πρόκειται να εκτελέσει η Διεύθυνση Μελετών Διεργασιών.
 • Συγγραφή Προσκλήσεων προς Υποβολή Προσφοράς (ITBs)
 • Περιγραφή της έκτασης του έργου και της έκτασης του σχετικού βασικού σχεδιασμού
 1. Εγκατάσταση γραμμής παραγωγής – Πληροφορίες για μελλοντικές μελέτες διεργασιών
 • Τεχνική Εκτίμηση Υποβληθεισών Προτάσεων ή Προσφορών
 • Εκτίμηση της συμμόρφωσης των υπεργολάβων στο συγκεκριμένο πλαίσιο του έργου και τον εκτελεσθέντα σχεδιασμό διεργασίας.
 • Εφαρμογή
 • Αποτίμηση – Αξιολόγηση & συμπεράσματα
 1. Επανασχεδιασμός μέρους ή όλων των σταδίων της μελέτης διεργασιών σε όλες τις φάσεις

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε την απόλυτη ταύτιση της μελέτης διεργασίας στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του Πελάτη.