Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η εταιρεία μας μέσω των στελεχών της διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, επάρκεια και εμπειρία που απαιτούνται για τη συγγραφή ολοκληρωμένων προτάσεων, τη διεκδίκηση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα

Η εταιρεία μας μέσω των στελεχών της διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, επάρκεια και εμπειρία που απαιτούνται για τη συγγραφή ολοκληρωμένων προτάσεων, τη διεκδίκηση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα και αφορούν

  • στη σύλληψη της ιδέας,
  • στη συγγραφή της πρότασης,
  • στην ορθή επιλογή και τον συντονισμό των συνεργατών,
  • στον καταρτισμό του προϋπολογισμού,
  • στη διαδικασία υποβολής της πρότασης,
  • στο συντονισμό για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας.