Εκπόνηση Μελετών

Η εταιρεία διαθέτει 8 μελετητικά πτυχία και σημαντική εμπειρία συνδυάζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση στοχευμένων και έγκυρων μελετών.

Η BREAK- EVEN P.C αναλαμβάνει την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα του ευρύτερου οικονομικού-παραγωγικού οικοσυστήματος (νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις, βιομηχανικές μονάδες, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, καθώς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα) παρέχοντας υπηρεσίες σε οριζόντια θέματα Συμβουλευτικής.

Συγκεκριμένα, διεξάγει εξειδικευμένες κλαδικές έρευνες, καθώς και στρατηγικές μελέτες οι οποίες αναλύουν το περιβάλλον και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, υποστηρίζουν τον επιτυχημένο σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χαράσσοντας έναν οδικό χάρτη αξιοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η εταιρεία διαθέτει 8 μελετητικά πτυχία και σημαντική εμπειρία συνδυάζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία για την εκπόνηση στοχευμένων  και έγκυρων μελετών. Ως εκ τούτου δύναται να παρέχει ολοκληρωμένη εκπόνηση μελετών σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως:

 • Στρατηγικά – Επιχειρηματικά Σχέδια (Strategic Business Plan)
 • Προγραμματικές – Αναπτυξιακές Μελέτες (Master Plan)
 • Μελέτες Σκοπιμότητας (Sustainability Studies)
 • Μελέτες Βιωσιμότητας (Feasibility Studies)
 • Μελέτη Αποτίμησης (Valuation Studies)
 • Ολοκληρωμένα Σχέδια Marketing
 • Μελέτες διαχείρισης έργων και προγραμμάτων,
 • Μελέτες έργων υποδομής/δομικών έργων,
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 • Μελέτες που αφορούν σε περιφερειακούς φορείς ανάπτυξης και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων),
 • Μελέτες διαχειριστικών συστημάτων (ISO,HACCP κλπ),
 • Παρακολούθηση αδειοδοτικής διαδικασίας έργων,
 • Σύνταξη και παρακολούθηση προδιαγραφών διαγωνισμών.