Εργαλεία ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

  • HORIZON 2020

Η έρευνα και ανάπτυξη, η καινοτομία, η ψηφιακή οικονομία και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητα, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τεθεί στην κορυφή της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη δεκαετία που διανύουμε Το πρόγραμμα Horizon 2020 (Oρίζοντας 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

  • LIFE+

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα. Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη. Στο πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα. Το πρώτο, για το Περιβάλλον καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: α) περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων β)φύση και βιοποικιλότητα γ)περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το δεύτερο, για την Κλιματική Δράση καλύπτει τους εξής τομείς: α) μετριασμό της κλιματικής αλλαγής β)προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή γ)κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε  3,4 δις €.

  • ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Αντικαθιστά πολλά υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ που καλύπτουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα διά βίου μάθησης – Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση), Leonardo da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση), Comenius (σχολική εκπαίδευση), Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων), «Νεολαία σε δράση» και πέντε διεθνή προγράμματα (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες). Για πρώτη φορά, το Erasmus+ θα προσφέρει επίσης στήριξη της ΕΕ για τον αθλητισμό, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

Το Erasmus+ αυξάνει σημαντικά τη χρηματοδότηση της ΕΕ (+40%) για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την ΕΕ και τις ατζέντες εθνικής πολιτικής. Σκοπός της είναι η τόνωση της προσωπικής εξέλιξης των πολιτών και η βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών.Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στην πείρα και την επιτυχία των υφιστάμενων προγραμμάτων, όπως του Erasmus, αλλά θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Βασίζεται στην υπόθεση ότι η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση είναι το κλειδί για την απελευθέρωση του δυναμικού των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προέλευσης.

  • ECOINNOVATION

Το χρηματοδοτικό εργαλείο Εco-innovation, ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2008 ως τμήμα του προγράμματος Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα της Ε.Ε. με στόχο να υποστηρίξει την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα τους. Επίσης στοχεύει στο να ‘’γεφυρώσει’’ το χάσμα μεταξύ έρευνας και της εφαρμογής στην αγορά. Χρηματοδοτεί ιδέες για καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες  που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος να γίνουν πλήρως εφαρμόσιμες από τις επιχειρήσεις. Μ τον τρόπο αυτό δεν ικανοποιούνται μόνο οι στόχοι που έχει θέσει η Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά παράλληλα ενισχύεται και η οικονομική δραστηριότητα.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των παραγόμενων προϊόντων, των τεχνικών που χρησιμοποιούνται και των διαδικασιών που ακολουθούνται σε μία επιχείρηση. Όλα τα προηγούμενα αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του  άνθρακα, την ορθή χρήση των πόρων και την προώθηση της ανακύκλωσης.

Comments are closed.