Πρόγραμμα Erasmus+ για την κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης της κατάρτισης και της νεολαίας

Σύμφωνα με το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού ERASMUS+ έχει ανακοινωθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Erasmus+ / Βασική Δράση 3 (ΚΑ3)-Yποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής με καταληκτική ημερομηνία 30/5/2016 που αφορά σχέδια με στόχο την εξεύρεση λύσεων για κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης της κατάρτισης και της νεολαίας.

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης εντάσσονται στο Σκέλος 1 (Lot 1) – Κατηγορία 1.

Επιλέξιμοι φορείς είναι οι εξής:

 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιποί πάροχοι εκπαίδευσης·
 • δημόσιες αρχές σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, αρμόδιες για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας·
 • μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ΜΚΟ)
 • ερευνητικά κέντρα
 • επαγγελματικές οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι — κέντρα προσανατολισμού και αναγνώρισης
 • διεθνείς οργανισμοί
 • ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • δίκτυα των οργανισμών που απαριθμούνται ανωτέρω είναι επίσης επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νομική προσωπικότητα από διάφορους τομείς.

Eπιλέξιμες δραστηριότητες είναι οι εξής:

 • Προσαρμογή πρακτικών, εργαλείων και υλικών μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών και του σχεδιασμού μαθημάτων.
 • Συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια και συναντήσεις με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
 • Αξιολόγηση, ανταλλαγή και επικύρωση ορθών πρακτικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Κατάρτιση και λοιπές δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (π.χ. για εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τοπικές αρχές, προσωπικό σωφρονιστικών καταστημάτων κ.λπ.)
 • Υποστηρικτικές προσεγγίσεις και πρακτικές ενημέρωσης από νέους προς νέους.
 • Στοχευμένες δραστηριότητες ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και διάδοσης των πληροφοριών με τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών επικοινωνίας και ενημερωτικού υλικού.
 • Επιχειρησιακές στρατηγικές στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συναφείς προς τους στόχους της δήλωσης του Παρισιού.
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης

Xρηματοδοτείται το 90% των επιλέξιμων δαπανών

 • Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης: 500.000,00 ευρώ
 • Τουλάχιστον 4 εταίροι από 4 επιλέξιμες χώρες

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

epixeiro.gr

Comments are closed.