Ο ΕΦΕΠΑΕ αναδείχθηκε Ενδιάμεσος Φορέα ∆ιαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ

Με Απόφασή του ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης ανέδειξε μετά από διαγωνιστική διαδικασία ως Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦΔ) κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014.

Αντικείμενο του έργου του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ∆ του ΕΠΑνΕΚ, είναι η άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων ∆ιαχειριστικής Αρχής και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων που εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4314/2014 και η διαχείριση των αντίστοιχων πόρων ενδεικτικού προϋπολογισμού ∆ημόσιας ∆απάνης 1 δις €.

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αντικείμενο τη Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων και στόχο έχει την παροχή προς την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων. Στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή/και στη Διοίκηση των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, συμμετέχουν οι περισσότερες συλλογικές επιχειρηματικές οργανώσεις, καλύπτοντας το σύνολο της χώρας και όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.

epixeiro.gr

Comments are closed.