Διαβούλευση δημιουργίας Μητρώου δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έθεσε σε διαβούλευση τη διαδικασία δημιουργίας μητρώου δομών στήριξης επιχειρηματικότητας προς νεοφυείς επιχειρήσεις, τεχνοβλαστούς, νέους επίδοξους επιχειρηματίες και υφιστάμενες επιχειρήσεις κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ).

Στόχος του μητρώου είναι να καταγράψει την ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας, όπως: παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, υποστήριξης, δικτύωσης, χρηματοδότησης, εκπαίδευσης, κ.α.

Στο μητρώο μπορούν να εγγράφονται υφιστάμενες δομές και προγράμματα/ δράσεις παροχής υπηρεσιών στήριξης και φιλοξενίας προς νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, που υποστηρίζονται ή παρέχονται είτε από ΝΠΙΔ, είτε από ΝΠΔΔ.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η δημιουργία ενός σημαντικού τμήματος του «οικοσυστήματος» καινοτομίας της χώρας που υποστηρίζει ενεργά τις Νεοφυείς επιχειρήσεις και συνδυάζεται με τις πρόσφατες προκηρύξεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για τις επόμενες 10 ημέρες και μέχρι 31 Μαρτίου 2016 τίθενται σε διαβούλευση τα έντυπα καταγραφής, ενώ τα σχόλια – παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση incubatorindex@mou.gr

Μετά την οριστικοποίηση των «πεδίων» συλλογής της πληροφορίας, η συμπλήρωση – απογραφή των δομών στήριξης επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί on-line σε ειδική βάση δεδομένων.

epixeiro.gr

Comments are closed.