Πιο φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον ζήτησε από ΕΕ ο Γ. Τσιρώνης

Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης συμμετείχε τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διεξήχθη στο Λουξεμβούργο.

Το κύριο θέμα που απασχόλησε το Συμβούλιο ήταν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την επίτευξη συνολικής μείωσης 40% σε σχέση με το 1990 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον επιμερισμό στα Κράτη Μέλη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης κατά 30% έως το 2030 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με το 2005, για τους τομείς που δεν εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (αποτελούν περίπου το 55% των συνολικών εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι τομείς αυτοί είναι ηγεωργία, οι μεταφορές, ο κτιριακός τομέας, η διαχείριση των στερεών αποβλήτων καθώς και οι εκπομπές και απορροφήσεις διοξειδίου του άνθρακα από τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία. Η νέα πρόταση θεσπίζει δεσμευτικούς ετήσιους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το κάθε ΚΜ για την περίοδο 2021-2030.

Τα Κράτη Μέλη εξέφρασαν την προσήλωσή τους στους συμφωνημένους στόχους και υποστήριξαν πολιτικά τις νομοθετικές προτάσεις παρά τις διιστάμενες απόψεις ως προς τους επιμέρους προτεινόμενους στόχους και τον ρυθμό μείωσης των εκπομπών, αφού κάποιες από τις προτάσεις φαίνεται να «ευνοούν» τις χώρες που έχουν υψηλότερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και να «αδικούν» τις χώρες που έχουν ήδη πετύχει μεγάλες μειώσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η Ελλάδα.

Ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσιρώνης επεσήμανε ότι η Συμφωνία των Παρισίων που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα, απαιτεί ανάληψη ταχείας και αποτελεσματικής δράσης. Ως εκ τούτου, ζήτησε να εξεταστεί άμεσα η υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ληφθούν εγκαίρως μέτρα προκειμένου η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να περιοριστεί στον 1,5° C. Επεσήμανε επίσης ότι θα πρέπει να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στον διαμοιρασμό της προσπάθειας μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ από την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Τσιρώνης υποστήριξε τη γενική κατεύθυνση των νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους τομείς εκτός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων και χρήσεων γης και δασοπονίας, καθώς και τις προτεινόμενες δυνατότητες ευελιξίας με γνώμονα τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας των προτεινόμενων μέτρων και στόχων. Παράλληλα, εξήρε τη σημασία της πρότασης για τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία, αφού λειτουργεί ως κίνητρο για την αύξηση των δασώσεων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι λογιστικοί υπολογισμοί των απορροφήσεων ταυτίζονται με τις πραγματικές απορροφήσεις.

Τέλος, ο Αν. Υπουργός τόνισε ότι οι υπό συζήτηση νομοθετικές προτάσεις μπορούν να γίνουν ακόμη πιο φιλόδοξες αλλά και περισσότερο δίκαιες και αποτελεσματικές, λαμβάνοντας υπόψη το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της κάθε χώρας και τις μειώσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί από την κάθε χώρα σε σχέση με τους νομοθετημένους στόχους για το 2020.

euro2day.gr

Comments are closed.