Σύντομα νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ίδρυση και επέκταση Ξενοδοχείων

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων» με συνολικό προϋπολογισμό 240 εκατ. €.

Βασικός στόχος του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και υπό σύσταση μικρομεσαίων τουριστικών μονάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Η χρηματοδότηση θα καλύπτει έως το 50% των επιλέξιμων δαπανών και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι έως 24 μήνες.

Επιλέξιμες Δαπάνες
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή – Προώθηση
• Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
• Μεταφορικά μέσα
• Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
• Μελέτες / έρευνες αγοράς.
• Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων.

epixeiro.gr

Comments are closed.