Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η BREAK-EVEN CONSULTING στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας τόσο σε επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όσο και σε οργανισμούς ή φορείς. Οι υπηρεσίες αυτές συνοψίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • τον καταρτισμό και την κατάθεση πρότασης για αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών εργαλείων (HORIZON, LIFE, SME INSTRUMENT κλπ),
  • τη συμβουλευτική σε επίπεδο διεργασιών σε μικρές ή μεγάλες μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων,
  • την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης (μελέτες βιωσιμότητας, μελέτες marketing, μελέτες στρατηγικής), στην εναρμόνιση οργανισμών με διαχειριστικά συστήματα (πχ. ISO, HACCP) και μελέτες που προκηρύσσονται και εφαρμόζονται εντός των ΟΤΑ,
  • τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στον στρατηγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό επιχειρήσεων και οργανισμών σε: καινοτόμα θεματικά αντικείμενα, αξιοποίηση νέων πόρων και έχουν σκοπό την ανάδυση νέων οριζόντων δράσης.

Το δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από Διδάκτορες μηχανικούς και οικονομολόγους, των οποίων η επιστημονική κατάρτιση και η πολυετής επαγγελματική εμπειρία πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, εγγυώνται την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα στη διεκπεραίωση και επίλυση προβλημάτων.

Βασική φιλοσοφία που διέπει την εταιρεία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της είναι η επικεντρωμένη ενασχόληση με τον εκάστοτε πελάτη και η άρτια υλοποίηση των πακέτων εργασίας με απώτερο στόχο την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και μακρόχρονης συνεργασίας.

Comments are closed.